Modelspoorvereniging Promospoor, gevestigd in Ede, is verantwoordelijk voor de registratie en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Elleboog 1
6713 KP Ede
e-mail: promospoor@gmail.com

VASTLEGGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Promospoor registreert uw persoonsgegevens t.b.v. de ledenadministratie en het bank-incassosysteem omdat u lid/donateur/sponsor bent.
Ook kunnen persoonsgegevens door u zelf verstrekt zijn bij het invullen van een contactformulier op onze website.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– geboortedatum
– telefoonnummer
– e-mail adres
– bankrekeningnummer

WAAROM PROMOSPOOR PERSOONSGEGEVENS VASTLEGT
De vastgelegde persoonsgegevens zijn van (aspirant) leden die het aanmeldingsformulier voor lidmaatschap hebben ingevuld.

Persoonsgegevens verkregen via het contactformulier op de website die uitsluitend worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen.

MINDERJARIGEN
Promospoor registreert alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

HOE LANG BEWAART PROMOSPOOR GEGEVENS
Promospoor bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Indien er geen overeenkomst tot stand komt worden de gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

DELEN MET DERDEN
Promospoor verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Promospoor neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en organiseert passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Promospoor verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Promospoor via e-mail: promospoor@gmail.com

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Promospoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: e-mail: promospoor@gmail.com.

Promospoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

MEDIA
Tijdens door Promospoor georganiseerde evenementen kunnen foto’s/video’s gemaakt worden waarop leden en bezoekers kunnen voorkomen.
Bij het betreden van locaties waar Promospoor een evenement houdt, wordt de bezoeker op de hoogte gebracht dat er foto’s en video’s worden gemaakt waarop de bezoeker mogelijk is vastgelegd.
Deze foto’s en (youtube video’s) kunnen worden gebruikt als beeldondersteuning op de Promospoor website.

Na plaatsing van het beeldmateriaal op de website kan hiertegen binnen een maand bezwaar worden gemaakt via e-mail: promospoor@gmail.com

Indien binnen deze termijn geen bezwaar wordt ontvangen kan Promospoor de mediabeelden vrijelijk gebruiken, met dien verstande dat ze niet aan derden worden verstrekt.
Uitzondering hierop zijn persberichten waarbij enkel gebruik zal worden gemaakt van beelden waarvoor vooraf toestemming tot gebruik is gegeven.

WEBSITE
Er wordt alléén gebruik gemaakt van functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

Deze privacyverklaring geldt vanaf 25 mei 2018, de datum waarop de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden.
Indien noodzakelijk zal Promospoor de verklaring aanpassen aan nieuw geldende regels.